Ενημέρωση για τη φοίτηση των μαθητών- 4/10/2012-

        Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου ΓΕΛ Νίκαιας εύχονται  σε  όλους  τους  μαθητές  και  τους  κηδεμόνες  τους  μια δημιουργική σχολική χρονιά γεμάτη υγεία και πρόοδο.

        Επιθυμία μας είναι μια συνεχής και δημιουργική συνεργασία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας κρίνουμε σκόπιμο να σας πληροφορήσουμε για τη φοίτηση των μαθητών τα εξής :

 

1.     Το σχολείο είναι χώρος μάθησης και συνεπώς χώρος υποχρεω-τικής παρουσίας των μαθητών για την κατά το δυνατό πληρέστερη πνευματική τους συγκρότηση. Είναι γνωστό ότι η τακτική φοίτηση των μαθητών στο σχολείο έχει πάντα θετικά αποτελέσματα στη κατάρτιση και την πρόοδό τους. Πρέπει λοιπόν να καταβάλλεται  κάθε δυνατή προσπάθεια από τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους, ώστε να αποφεύγεται η πραγματοποίηση απουσιών από το σχολείο.

2.     Ο κηδεμόνας, που έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη φοίτηση του μαθητή, οφείλει να προσέρχεται οπωσδήποτε το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα (ειδικότερα από 5 έως 15 ) κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

3.     Το γενικό σύνολο των απουσιών (δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114 απουσίες.

4.     Δεν θα πρέπει σε καμμία περίπτωση ο μαθητής να σημειώσει περισσότερες από 50 αδικαιολόγητες απουσίες διότι τότε το αποτέλεσμα της φοίτησής του θα είναι απορριπτικό.

5.     Ο κηδεμόνας του μαθητή μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι και δύο συνεχόμενες ημέρες απουσίας του που οφείλονται σε ασθένεια ή σε άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, με ενυπόγραφο σημείωμα, προσερχόμενος στο σχολείο δέκα (10) ημέρες  το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

6.     Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

7.     Ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερες από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη 10η ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη ιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

8.     Σε καμμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απου-σίες μαθητών όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς.

9.     Απουσίες μαθητή που οφείλονται σε επιβολή ποινής λόγω απρεπούς συμπεριφοράς του ή σε αποχή από το μάθημα, είναι αδικαιολόγητες

10.Για την πρώτη και τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίουπρογράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατό, κατά την κρίση του συλλόγου διδασκόντων, να δικαιολογηθούν απουσίες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους  που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, καιρικές,     συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου.

11.Σε περίπτωση περιπάτου του σχολείου οι απουσίες υπολογίζονται στο ακέραιο.

12.Οι δικαιολογημένες απουσίες αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό φοίτησης κάθε μαθητή. Για όλες αυτές τις απουσίες συντάσσεται αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετραμήνου ειδική πράξη του συλλόγου διδασκόντων.

       Σίγουροι για μια άριστη συνεργασία, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στο χώρο του σχολείου, καθώς επίσης απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.