Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση 79942/ΓΔ4/2019  και το  ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019 οι διατάξεις σχετικά με την εγγραφή ή τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλη σχολική μονάδα των μαθητών/τριών διαμορφώνονται ως εξής : 

 ( ολόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το δείτε εδώ . )

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Εγγραφή μαθητών/τριών

Άρθρο 8

Έννοια της εγγραφής

1)Η εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ), στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), στο Γυμνάσιο ΕΑΕ, στο Λύκειο ΕΑΕ, στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιείται από τη στιγμή που αυτός/ή αποκτά δικαίωμα φοίτησης σ' αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2)Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώριση των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 στοιχείων του/της μαθητή/ τριας που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο Ατομικό Δελτίο και το Μητρώο Μαθητών/τριών του σχολείου.

Άρθρο 9

Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Α) Εγγραφή

1)Οι εγγραφές στα Γυμνάσια, στα ΓΕ.Λ, στα Γυμνάσια ΕΑΕ και στα Λύκεια ΕΑΕ πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α' τάξης που εισάγονται για πρώτη φορά στη σχολική μονάδα. Κατ' εξαίρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14, β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτηση τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 και γ) οι μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα ένταξης σε τάξη εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας απόφασης.

2)Οι εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την περιπτ. 8 της παρ. Α του παρόντος και οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας απόφασης. Κατ' εξαίρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14 και β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτηση τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΓΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης.

3)Για την εγγραφή στην Α' τάξη Γυμνασίου ο/η κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας καταθέτει εντός του μηνός Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους ύστερα από σχετική πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά για την κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των μαθητών/τριών και έχει την ευθύνη, οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο, ο δε πίνακας να αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο/η Διευθυντής/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει με απόφαση του/της το Γ υμνάσιο εγγραφής των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας και μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια, και αποστέλλει τους συμπληρωμένους πίνακες στα Δημοτικά σχολεία, μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών και να διαβιβαστούν οι απολυτήριοι τίτλοι υπηρεσιακώς στα Γυμνάσια εγγραφής και επί αποδείξει. Οι μαθητές/τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από την έκδοση του π.δ. 739/1980 (Α' 184), καταθέτουν τον πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδοθεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.

4)Για την εγγραφή στην Α' ΓΕ.Λ., οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακώς και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης της παρ. Δ του παρόντος άρθρου, στο ΓΕ.Λ. που έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγγραφή στην Α' τάξη ΓΕ.Λ. με τίτλο που εκδόθηκε το ημερολογιακό έτος εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εάν αυτός έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς από το Γυμνάσιο.

5)Για την εγγραφή στην Α' τάξη ΕΠΑ.Λ., οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακώς και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης της παρ. Δ του παρόντος άρθρου, στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. Δ του παρόντος άρθρου.

6)Για την πραγματοποίηση εγγραφής μαθητή/τριας που έχει παραλάβει τον απολυτήριο τίτλο του Γυμνασίου, στην Α' τάξη δημοσίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.: α) αν η εγγραφή πραγματοποιείται το ημερολογιακό έτος έκδοσης του τίτλου, τότε ο τίτλος κατατίθεται στο Γυμνάσιο έκδοσης, δημόσιο ή ιδιωτικό, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρ. Β του παρόντος άρθρου, προκειμένου να διαβιβαστεί στο ΓΕ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ. εγγραφής, β) αν η εγγραφή πραγματοποιείται σε μεταγενέστερα έτη από το έτος έκδοσης του τίτλου και δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σε ΓΕ.Λ. ή σε ΕΠΑ.Λ., δημόσιο ή ιδιωτικό, τότε η εγγραφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του τίτλου στο ΓΕ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ. εγγραφής, δημόσιο ή ιδιωτικό, από τον/την μαθητή/τρια ή τον κηδεμόνα του/της, αν αυτός/ή είναι ανήλικος/η.

7)Δικαίωμα εγγραφής στην Α' τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. Στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από την Α' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ, όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Β' ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. και όσοι/ες έχουν απορριφθεί από τη Γ' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. τετραετούς φοίτησης. Στη Γ' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από τη Β' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ., οι προαγόμενοι/ες από τη Β' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ τριετούς φοίτησης, όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Γ' ημερησίου ΓΕ.Λ, όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Γ' εσπερινού ΓΕ.Λ τριετούς φοίτησης και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Δ' Εσπερινού ΓΕ.Λ.

8)Δικαίωμα εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. (ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α' 83) έχουν ανά τάξη:

α) στην Α' τάξη:

αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη του ΕΠΑ.Λ.

γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.

δδ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

εε) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη του Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.

στστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη των Τ.Ε.Σ.

ζζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α, Β' και Γ' τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.

ηη) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ. β) στη Β' τάξη:

αα) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη του ΕΠΑ.Λ.

ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ.

γγ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

δδ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

εε) Από το σχολικό έτος 20182019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193).

στστ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ' τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ζζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.

ηη) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α' 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.

θθ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας απόφασης.

ιι) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.

ιαια) Μαθητές/τριες της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β' τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας υπουργικής απόφασης.

ιβιβ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

ιγιγ)Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' και Γ' τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά. ιδιδ) Κάτοχοι Πτυχίου Α' κύκλου Τ.Ε.Ε. ιειε) Κάτοχοι Πτυχίου Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

ιστιστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β' κύκλο Τ.Ε.Ε. ιζιζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

ιηιη)Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

ιθιθ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ. κκ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη ΕΠΑ.Σ.

κακά) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών. γ) στην Γ' τάξη:

αα) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.

ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

γγ) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

δδ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

εε) Μαθητές/τριες της Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ' τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

στστ) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

ζζ) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Β) Προθεσμίες εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής

1)Οι αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια (μέχρι την έναρξη της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών) εντός του Ιουνίου, στα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια εντός  του Μαΐου-Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους και η εγγραφή-ένταξη σε τάξη ολοκληρώνεται: α) με την παραλαβή του απολυτηρίου Δημοτικού για την εγγραφή στην Α' Γυμνασίου ή με την έκδοση αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου, για τους/τις μαθητές/τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το 16° έτος της ηλικίας τους αυτεπαγγέλτως, και με την παραλαβή του απολυτηρίου Γυμνασίου για την εγγραφή στην Α Λυκείου. Κατ' εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων σε λειτουργούντα τμήματα: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).

2)Ειδικά όσοι/ες δεν φοιτούν σε σχολεία κατά την περίοδο που πραγματοποιούνται οι αιτήσεις εγγραφής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση μέχρι την 30ή Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους.

3)Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι απουσίες των μαθητών/ τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.

4)Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ο/η μαθητής/ τρια εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5)Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Γ) Τρόπος εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής

1)Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο ή στο Επαγγελματικό Λύκειο προσέρχεται στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους και δηλώνει ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας.

2)Ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α, αν είναι ενήλικος/η, για την εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο:

α) υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση, όπως ορίζεται στην παρ. Δ του παρόντος άρθρου,

β) προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, για να καταθέσει τα οριζόμενα στην παρ. Ε του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά.

3)Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, εφόσον οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.

Δ) Διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής/ανανέωσης εγγραφής/μετεγγραφής

1)Εντός του Μαΐου Ιουνίου, οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε Δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ηλεκτρονική Αίτηση για τον τύπο Λυκείου (Γενικό ή Επαγγελματικό) στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν. Εάν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή ή μετεγγραφή σε Γενικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης, ανάλογα με την τάξη, τα μαθήματα επιλογής ή/και την Ομάδα Προσανατολισμού που θα παρακολουθήσουν στο Γενικό Λύκειο, στο οποίο θα διαβιβαστεί το Απολυτήριο του Γυμνασίου, σύμφωνα με τις περιπτ. 4, 5, 6 και 7 της παρ. Α του παρόντος άρθρου, με δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, αν υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. Αν δηλώσουν προτίμηση για εγγραφή ή μετεγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο, δηλώνουν επίσης: α) στην Α τάξη μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, καθώς και τα μαθήματα επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν, β) στη Β' τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, γ) στη Γ' τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί έως την έναρξη των μαθημάτων εκάστου έτους για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών/τριών ανά τάξη και χωρίς να τροποποιεί τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων οφείλουν να διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση.

Στην ανωτέρω Ηλεκτρονική Αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α' 75).

2)Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχει διαβιβαστεί το Απολυτήριο Γυμνασίου ή στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. Ε του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι δεν κατατάχθηκαν σε κανένα από τα ΕΠΑ.Λ. προτίμησης τους, απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το/τα σχολείο/α προτίμησης. Ο Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή τους σε λειτουργούντα τμήματα.

Ε) Δικαιολογητικά εγγραφής

1)Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απολυτήριο Δημοτικού, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς, ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το Γυμνάσιο στο οποίο γίνονται οι εγγραφές, πρέπει να ζητήσει με έγγραφο του επαλήθευση του περιεχόμενου του Αποδεικτικού ή Πιστοποιητικού Σπουδών.

β) Αν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται η νόμιμη άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας τον Ιούνιο. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/ τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.

2)Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς, ή άλλο ισότιμο τίτλο ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο

φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΓΕ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές, πρέπει να ζητήσει με έγγραφο του επαλήθευση του περιεχόμενου του Αποδεικτικού ή Πιστοποιητικού Σπουδών. β) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται: αα) Η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13, αν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας τον Ιούνιο.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.

γγ) 'Οτι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτοςτάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του παρόντος άρθρου περί Διπλής Φοίτησης.

δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου.

δ) Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, αν δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/ τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας που ορίζονται στο άρθρο 11.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γ υμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.

3)Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης. β) Τίτλο Σπουδών:

αα) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλο ισότιμο τίτλο. ή

ββ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο Α του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει να ζητήσει με έγγραφο του την επαλήθευση του τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/της μαθητή/τριας από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή του απολυτηρίου. ή

γγ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει ηλεκτρονικά το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/ τριας επισημοποιημένο στο σχολείο στο οποίο γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται: αα) Η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο Μεταλυκειακό έτοςτάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του παρόντος άρθρου περί Διπλής Φοίτησης.

δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της.

εε) Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83). ή

στστ) Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83).

δ) Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, αν δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.

4)Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α' τάξη Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β' 1296).

ΣΤ) Εγγραφή αποφοίτων ιδιωτικών Δημοτικών ή Γυμνασίων

α) Γ ια την εγγραφή στην Α' τάξη των Γυμνασίων, αποφοίτων ιδιωτικών Δημοτικών, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό Γυμνάσιο της προτίμησης των ενδιαφερομένων είτε σε δημόσιο Γ υμνάσιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

β) Για την εγγραφή στην Α' τάξη των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων, αποφοίτων ιδιωτικών Γυμνασίων, η διαβίβαση των τίτλων γίνεται είτε σε ιδιωτικό Λύκειο της προτίμησης των ενδιαφερομένων, είτε σε δημόσιο Γενικό Λύκειο ή σε Επαγγελματικό Λύκειο. Για την εγγραφή στην Α' τάξη δημόσιου Γενικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αίτησης από τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α, αν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχει κατανεμηθεί με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. Για την εγγραφή στην Α' τάξη δημόσιου Επαγγελματικού Λυκείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αίτησης από τον κηδεμόνα του/ της μαθητή/τριας ή από τον/την ίδιο/α εάν είναι ενήλικος/η, ο τίτλος διαβιβάζεται στο Επαγγελματικό Λύκειο της επιλογής τους.

Ζ) Εγγραφή στα Ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια

1)Ο αριθμός των μαθητών/τριών που εγγράφονται και φοιτούν στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας πρέπει να συμφωνεί με τη δυναμικότητα των μαθητών/τριών της κάθε αίθουσας των σχολείων, η οποία ορίζεται στην άδεια κάθε σχολείου που χορηγείται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

2)Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα ιδιωτικά σχολεία πραγματοποιούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 579/1982 (Α' 105).

3)Στα ιδιωτικά σχολεία εγγράφονται και φοιτούν μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4)Οι όροι με τους οποίους γίνονται δεκτοί/ές οι μαθητές/τριες στα ιδιωτικά Γ υμνάσια και Λύκεια ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του κάθε σχολείου, ο οποίος πρέπει να είναι θεωρημένος από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να παραδίδεται στους γονείς των μαθητών/τριών ενυπόγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 682 /1977 (Α' 244). Τα ανωτέρω ισχύουν και στα ξένα σχολεία της ημεδαπής.

5)Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση που εφαρμόζονται ανάλογα.

Η) Μαθητές/τριες οικογενειών μετακινούμενων πληθυσμών

Αν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που εντάσσονται σε σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών και δεν έχουν μόνιμη κατοικία, ή εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α' 80) ή στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α'102), οι εγγραφές τους δεν παρακωλύονται και η Διεύθυνση του σχολείου συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα ιατροκοινωνικά κέντρα, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα, καθώς και τους φορείς κοινωνικής στήριξης για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του/ της μαθητή/τριας. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας του/της μαθητή/τριας εντός τριμήνου από την αρχική εγγραφή.

Θ) Εγγραφή κατόχων τίτλων σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή

Μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στην αλλοδαπή εγγράφονται στα Γυμνάσια ή Λύκεια σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14.

Ι) Καταχώριση στοιχείων των εγγραφόμενων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool

Η καταχώριση των εκπρόθεσμων εγγραφών στο πληροφοριακό σύστημα Myschool οφείλει να πραγματοποιηθεί, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, εντός δύο (2) ημερών από την έγκριση του Διευθυντή/ ντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΙΑ) Επαλήθευση τίτλων

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι/ες να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών/τριών, αν αυτοί δεν έχουν διαβιβαστεί από το σχολείο που τους εξέδωσε.

ΙΒ) Εγγραφή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία

Η πλήρωση των θέσεων των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων, καθώς και των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις.

ΙΓ) Εγγραφή μετά τη διακοπή φοίτησης

Ενήλικοι/ες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 και καταθέτουν αίτηση για συνέχιση της φοίτησης τους, παραπέμπονται κατά προτεραιότητα σε αντίστοιχες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, αν αυτές υπάρχουν (ενδεικτικά, οι προσερχόμενοι για φοίτηση σε Γυμνάσιο παραπέμπονται στο πλησιέστερο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, εφόσον η απόσταση από τον τόπο κατοικίας δεν είναι απαγορευτική) ή σε Εσπερινά Γ υμνάσια ή Λύκεια (αν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις το επιτρέπουν) σε τάξη αντίστοιχη με την τάξη της οποίας έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22. Οι εγγραφές αυτές πραγματοποιούνται στις προβλεπόμενες στην παρ. Β του παρόντος άρθρου προθεσμίες.

ΙΔ) Νομιμότητα φοίτησης

1)Η φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά Γυμνάσια ή Λύκεια μαθητών/τριών που δεν έχουν εγγραφεί ή μετεγγραφεί νόμιμα απαγορεύεται.

2)Μετά την πρώτη εγγραφή μαθητή/τριας σε Γ υμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η φοίτηση του/της σε άλλο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ.

ΙΕ) Διπλή φοίτηση

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σε σχολική μονάδα Ε.Α.Ε. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο Μεταλυκειακό έτοςτάξη μαθητείας, ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Γ ια τον λόγο αυτό απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) ανά έτος φοίτησης.

Άρθρο 10

Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α) Γυμνάσια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρ. 8 του ν. 3699/2008 (Α' 199), στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α1, Β1, Γ'. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α' τάξη του γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.

Β) Λύκεια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 56 του ν. 3966/11 (Α' 118), που αντικατέστησε την υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α' 199), τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α', Β1, Γ1. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α' τάξη του λυκείου Ε.Α.Ε ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ.

Γ) Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ) Σύμφωνα με την περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415 (Α' 159), «τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γ υμνάσιαΛύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α, Β, Γ, Δ' Γυμνασίου και τις τάξεις Α, Β', Γ', Δ' Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία».

Ειδικότερα, «στην Α' τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α' ή Β' τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ' τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ.: i) στην Α' τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου, ii) στην Α' τάξη του Γενικού Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου, iii) στην Α' τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, v) στην Α' τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΓΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

Δ) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415 (Α' 159):

«Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται απόφοιτοι/ες δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Κ.Ε.Σ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

«Μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα».

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1)Για τους μαθητές/τριες της Στ' τάξης Ειδικού Δημοτικού Σχολείου υλοποιούνται προγράμματα μετάβασης, σε συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες αυτών και τα οικεία Κ.ΕΣ.Υ. Σκοπός των προγραμμάτων μετάβασης είναι η γνωριμία και η ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο εισηγείται το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

2)Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών καταθέτουν στον/στην διευθυντή/ντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, έως τη λήξη του διδακτικού έτους, δήλωση μόνιμης κατοικίας και ενημερώνουν για την σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία πρόκειται να εγγραφεί το τέκνο τους και σύμφωνα με την αξιολόγηση του Κ.Ε.Σ.Υ.

3)Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου αποστέλλει τους απολυτήριους τίτλους, υπηρεσιακά και επί αποδείξει, στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

4)Για τις περιπτώσεις που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. σοβαροί λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κλπ) δεν επέτρεψαν την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας εντός των οριζόμενων χρονικών διαστημάτων, κατ' εξαίρεση η εγγραφή στη σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

5)Για τις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν υλοποιήθηκαν τα ανωτέρω, οι Διευθυντές/ντριες των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων οφείλουν την επομένη της έναρξης των μαθημάτων της επόμενης σχολικής χρονιάς, να αποστείλουν υπηρεσιακώς και επί αποδείξει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους απολυτήριους τίτλους των μαθητών/τριών μαζί με τη δήλωση κατοικίας του γονέα. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.

6)Η ένταξη των μαθητών/τριών σε τάξεις των ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται στο άρθρο 22 της παρούσας.

7)Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα Λύκεια ΕΑΕ και στα Λύκεια ΕΝΕΕΓΥΛ, πραγματοποιούνται από τους κηδεμόνες τους, αν είναι ανήλικοι/ες, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΣΥ, εντός του Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους και η εγγραφήένταξη σε τάξη ολοκληρώνεται με την παραλαβή του απολυτηρίου Γυμνασίου για την εγγραφή στην Α' Λυκείου. Κατ' εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων σε λειτουργούντα τμήματα: α) για τους/ τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις απόφοιτους Λυκείου ΕΑΕ ή Επαγγελματικού Λυκείου ΕΑΕ, οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Λύκειο ΕΝΕΕΓΥΛ για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).

8)Περαιτέρω, τα επιμέρους ζητήματα των εγγραφών στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιούνται σύμφωνα με τις ενότητες «Β. Προθεσμίες Εγγραφής» και «Ε. Δικαιολογητικά Εγγραφής» του άρθρου 9 της παρούσης καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που άπτεται στο περιεχόμενο του. Για τις περιπτώσεις που λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. σοβαροί λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κλπ) δεν επέτρεψαν την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας εντός των οριζόμενων χρονικών διαστημάτων, κατ' εξαίρεση η εγγραφή στη σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Άρθρο 11

Στοιχεία που καταχωρίζονται

1)Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Ατομικό Δελτίο του/της είναι: α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή: αα) επώνυμο ββ)όνομα

γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα δδ) επάγγελμα πατέρα εε) επώνυμο και όνομα μητέρας στστ) επάγγελμα μητέρας ζζ) έτος γέννησης

ηη) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου θθ) ιθαγένεια ιι) θρήσκευμα

ια) Αν πρόκειται για μαθητές/τριες πρόσφυγες, καταχωρίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο αιτούντος/δικαιούχου διεθνούς προστασίας. β) ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης γ) στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και ο εκδότης του τίτλου

δ) στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: αναλυτική και γενική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία ε) στοιχεία φοίτησης, δηλαδή: σύνολο απουσιών ανά τετράμηνο

στ) στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν επιβληθεί ή οι τιμητικές διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί στη/στο μαθήτρια/μαθητή.

ζ) επώνυμο, όνομα, διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, Ταχ. Κώδικας), αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας του/των κηδεμόνα/ων.

2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή ή κατά τη διάρκεια φοίτησης του/της μαθητή/τριας στο Μητρώο Μαθητών/τριών είναι: α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλαδή: αα) επώνυμο ββ)όνομα

γγ) επώνυμο και όνομα πατέρα δδ) επώνυμο και όνομα μητέρας εε) έτος γέννησης

στστ) Δήμος / Δημοτική Ενότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια και αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου ζζ) ιθαγένεια ηη)θρήσκευμα

β) ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης γ) στοιχεία εισόδου, δηλαδή: το είδος του τίτλου με τον οποίο εγγράφεται ο/η μαθητής/τρια δ) στοιχεία εξόδου, δηλαδή: το είδος τίτλου με τον οποίο απολύεται ή μετεγγράφεται ο/η μαθητή ς/τρια ε) στοιχεία επίδοσης, δηλαδή: ετήσια βαθμολογία κατά μάθημα και ο γενικός ετήσιος βαθμός στ) στοιχεία διαγωγής, δηλαδή: ο χαρακτηρισμός της διαγωγής κάθε μαθητή/τριας.

3)Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας.

4)α) Μέχρι την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο είναι δυνατή η αποκατάσταση στο ορθό των εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας του/της, μετά από αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ίδιου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η. Η αποκατάσταση στο Μητρώο Μαθητών/ τριών πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου με ερυθρά γραφή, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του/της μαθητή/τριας ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σύμφωνα με πιστοποιητικό του οικείου Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας. Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι πολίτες ξένων κρατών, η αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

β) Διόρθωση στο Μητρώο Μαθητών/τριών με επισημειωματική πράξη και σύνταξη σχετικού πρακτικού μπορεί να λαμβάνει χώρα και μετά την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο με την προσκόμιση των αναγκαίων για την απόδειξη εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή δύναται να εκδίδεται αποδεικτικό απόλυσης με αναγραφή της διόρθωσης με επισημειωματική πράξη, όχι όμως νέος απολυτήριος τίτλος.

γ) Σε περίπτωση αα) υιοθεσίας, στο αποδεικτικό απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) που εκδίδεται μετά την τέλεση της υιοθεσίας, πρέπει να αναγράφονται μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο/η υιοθετούμενος/η με τη νόμιμη διαδικασία χωρίς καμία αναφορά των παλαιών και χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής ββ) αλλαγής των στοιχείων ταυτότητας λόγω διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου, εφόσον συντρέχουν άπασες οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται αποδεικτικό απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) υπό τα νέα στοιχεία ταυτότητας, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ταυτοπροσωπία με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί ο τίτλος. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του προσώπου, στο αποδεικτικό απόλυσης που εκδίδεται, δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχεία της ταυτότητας ούτε και ο λόγος μεταβολής τους. Στις περιπτώσεις αα) 

και ββ) η σύνδεση του αποδεικτικού απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζεται με την αναφορά στο εκδιδόμενο αποδεικτικό ότι «στο όνομα του/της ίδιου/ίδιας έχει εκδοθεί το με αρ. πρωτ.... απολυτήριο/πτυχίο» και με παράλληλη καταχώριση με επισημειωματική πράξη στο Μητρώο Μαθητή της επελθούσας μεταβολής των στοιχείων λόγω της υιοθεσίας ή της διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν εκδίδεται νέος απολυτήριος τίτλος.

Άρθρο 12

Περιοχή σχολείων και αριθμός μαθητών/τριών που φοιτούν

1)Οι μαθητές/τριες φοιτούν στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο στην περιοχή του οποίου ευρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους.

2)Τα όρια της περιοχής κάθε Γ υμνασίου ή Γενικού Λυκείου και ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών που είναι δυνατόν να φοιτήσουν σε αυτά καθορίζεται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν οι περιοχές των σχολείων δεν μπορούν να καθοριστούν στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας ενός/μίας μόνο Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζονται με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/κής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

3)Αν ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν υπερβεί, για οποιονδήποτε λόγο, τις δυνατότητες στέγασης του διαθέσιμου διδακτηρίου ενός σχολείου, ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αίρει την υπεραριθμία με αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών/τριών. Αν η άρση της υπεραριθμίας που προβλέπεται από την παρούσα παράγραφο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στα όρια αρμοδιότητας ενός/μίας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνεται απόφαση του/ της αρμόδιου/ας Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων Διευθυντών/ντριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά την αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

Άρθρο 13

Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

1)Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων ή διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας είναι το πρόσωπο που ασκεί νόμιμα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2)Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν διαμένει στην περιοχή που εδρεύει το σχολείο, όπως αυτή η περιοχή προσδιορίζεται με το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως.

3)Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, εννοείται και ο/η κατά την προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπος του/της. Η κατοικία του αντιπροσώπου δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του σχολείου στο οποίο θα φοιτήσει ο μαθητής όπως αυτό προσδιορίζεται με το άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.

4)Ο κηδεμόνας έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα και ιδίως από τα άρθρα 9, 21 και 29.

5)Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον/τους κηδεμόνα/ ες του/της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον/τους κηδεμόνα/ες.

6)Σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται επιτροπείας ή προσωρινής κηδεμονίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4554/2018 (Α' 130).

Άρθρο 14

Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού

1)Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησης τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, αν προσκομίσουν θεωρημένα και επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γ υμνασίων και Γενικών Λυκείων ή σε κατώτερη τάξη, με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα. Η αντίστοιχη τάξη καθορίζεται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

2)Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, ξένου σχολείου γενικής εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην Α' τάξη οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και στις Β' και Γ' τάξεις έως τις 15 Οκτωβρίου, με τη λήψη της βεβαίωσης αντιστοιχίας του αναφερόμενου αποδεικτικού τους από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22 της παρούσας. Η βεβαίωση αντιστοιχίας για την εγγραφή τους κατατίθεται για τις Β' και Γ' τάξεις έως τις 15 Οκτωβρίου. Μαθητές/τριες δύνανται να εγγραφούν σε κατώτερη τάξη με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα τους.

3)Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησης τους, ξένου τεχνικού ή επαγγελματικού σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, μπορούν να εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια ή, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., στα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων, στην Α' τάξη οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και στις Β' και Γ' τάξεις έως τη λήξη του Α' τετράμηνου. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Μαθητέςτριες δύνανται να εγγραφούν σε κατώτερη τάξη με Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα τους.

4)Οι ανήλικοι/ες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, κατά την παραμονή τους στη χώρα, έχουν πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, υπό προϋποθέσεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους/τις Έλληνες/ ίδες πολίτες και με διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εγγράφονται κατ' εξαίρεση με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α' 80) ή στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α'102), σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εγγράφονται αποκλειστικά στην Α' τάξη Λυκείου, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν μέτρο απομάκρυνσης που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους δεν εκτελείται. Το δικαίωμα παρακολούθησης δευτεροβάθμιων σπουδών δεν ανακαλείται λόγω ενηλικίωσης.

5)Η Ηλεκτρονική Αίτηση των ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών που εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 (Α' 80) και των ανήλικων προσφυγόπαιδων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4547/2018 (Α'102), οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, μπορεί να υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου ή από τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, αφού οι κηδεμόνες τους υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία:

α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων να υποβάλει αντ' αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση, β) δηλώνουν την προτίμηση τους στον τύπο σχολείου που επιθυμούν να εγγραφούν, γ) δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ ες την Ηλεκτρονική Αίτηση, δ) δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν: αα) το τρίπτυχο αίτησης ασύλου και ββ) βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην οποία δηλώνεται παράλληλα η αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis ή

γγ) βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό). Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση εκδίδεται από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα που δηλώνει παράλληλα την αδυναμία του/της ενδιαφερόμενου/ης για την απόκτηση κωδικών taxis.

6)Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, την Ηλεκτρονική Αίτηση για την εγγραφή των ανήλικων τέκνων τους μπορεί να υποβάλει ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, υπό την προϋπόθεση ότι οι κηδεμόνες τους υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία: α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου να υποβάλει αντ' αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση, β) δηλώνουν την προτίμηση τους στον τύπο σχολείου που επιθυμούν να εγγραφούν, γ) δηλώνουν την αδυναμία τους να υποβάλουν οι ίδιοι/ ες την Ηλεκτρονική Αίτηση, δ) δηλώνουν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

7)Οι βεβαιώσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις όλων των παραπάνω περιπτώσεων πρωτοκολλούνται και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου.

8)Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του/της ανηλίκου.

9)Με την εγγραφή αποδίδεται ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης.

10)Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρέχονται διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή, κατ' αναλογία με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του παρόντος άρθρου.

11)Αν κρίνεται αναγκαίο, παρέχονται στους/στις ανήλικους/ες μαθήματα στις τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα.

12)Οταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον/την ανήλικο/η, είναι αδύνατη η πρόσβαση του/της στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

13)Οι ενήλικοι/ες πολίτες τρίτων χωρών εγγράφονται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί/ές διαμένουν νομίμως στη χώρα.

14)Ο μαθητής/τρια που εγγράφεται με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4, εγγράφεται με τα στοιχεία με τα οποία έχει καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ν. 4251/2014 (Α' 80) ή του ν. 4547/2018 (Α' 102) ή τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών των στοιχείων ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται με τα στοιχεία που δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ο κηδεμόνας του/της ή ο/η Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων.

15)α) Μετά την εγγραφή με ελλιπή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρ. 4, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να φροντίσει σε συνεργασία με τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών.

β) Σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας της παρ. 6 του παρόντος άρθρου (λ.χ. φόβος δίωξης στη χώρα προέλευσης), το σχολείο τους ενημερώνει εγγράφως στη διάρκεια του διδακτικού έτους, ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της επιμέλειας. Ακολούθως, ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον του/της μαθητή/τριας.

γ) Στις περιπτώσεις αλλοδαπών μαθητών/τριών, των οποίων οι κηδεμόνες δεν προβαίνουν αποδεδειγμένα σε ενέργειες συμπλήρωσης των δικαιολογητικών τους, χωρίς να τεκμηριώνουν και την αδυναμία προσκόμισης αυτών, δεν επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ή υποκρύπτονται άλλοι λόγοι (λ.χ. ψευδής δήλωση στοιχείων μαθητή/τριας), το σχολείο ενημερώνει εγγράφως στη διάρκεια του διδακτικού έτους τους κηδεμόνες ως προς την ευθύνη τους και τις συνέπειες της πλημμελούς άσκησης της επιμέλειας. Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει ρητή ή σιωπηρή άρνηση συνεργασίας του κηδεμόνα με το σχολείο για την τακτοποίηση των δικαιολογητικών του/ της μαθητή/τριας, το σχολείο ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, μεριμνά για τη διευθέτηση του ζητήματος.

δ) Σε περίπτωση μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες, ενώ διέμεναν στην Ελλάδα, δεν φοίτησαν σε ελληνικό δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο ή σε ξένο σχολείου της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 90 του ν. 4485/2017 (Α'114), εγγράφονται στην Α τάξη Γυμνασίου, μετά από απόκτηση τίτλου σπουδών του Δημοτικού σχολείου, ανεξαρτήτως ηλικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α' 109).

ε) Αν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται για εγγραφή χωρίς επίβλεψη ενηλίκου, η έλλειψη του κηδεμόνα αντιμετωπίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που υποδεικνύουν οι κείμενες διατάξεις κατά τον εντοπισμό ασυνόδευτου ανηλίκου.

στ) Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών των ανήλικων συμπληρώνονται ή διορθώνονται με την προβλεπόμενη διαδικασία τα στοιχεία στο Βιβλίο Μητρώου Μαθητών/τριών και στο Ατομικό Δελτίο, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΠΣ myschool.

Άρθρο 15

Έξοδος μαθητή/τριας από το σχολείο Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο εγγραφή μαθητή/ τριας στο σχολείο, σύμφωνα με το άρθρο 9, η έξοδος επιτρέπεται μόνο με την απόλυση, τη μετεγγραφή ή την αίτηση διακοπής φοίτησης που υποβάλλει ο/η μαθητής/ τρια ή κηδεμόνας του/της αν είναι ανήλικος/η και έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η με οποιοδήποτε τρόπο έξοδος ολοκληρώνεται με τη διαγραφή του/της από το πληροφοριακό σύστημα Myschool. Σε περίπτωση αίτησης διακοπής φοίτησης, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα εκ νέου εγγραφής, σύμφωνα με την παρ. ΙΓ του άρθρου 9, μετά από αίτηση του/της και κατατάσσεται στην προβλεπόμενη τάξη, σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Μετεγγραφή

Άρθρο 16

Γενική Διάταξη

Μετεγγραφή μαθητή/τριας από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο ή από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται αν υπάρχει αποχρών λόγος, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18, είτε μετά από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20.

Άρθρο 17

Μετεγγραφές με αίτηση

1)Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημόσιου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) ο/η μαθητής/τρια μετακόμισε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γ υμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή ή την επιμέλεια του/της ανέλαβε πρόσωπο που διαμένει σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτηση στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.

Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα στο οποίο διδάσκονται τα μαθήματα επιλογής, λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού του ΓΕ.Λ. ή ο τομέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για ΕΠΑ.Λ., που παρακολουθούσε στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή,

β) η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε ιδίου τύπου σχολείο στο οποίο λειτουργεί τμήμα ομάδας προσανατολισμού, τμήμα μαθημάτων επιλογής ή τομέας ή ειδικότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο, που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται υποχρεωτικά σε τμήμα στο οποίο λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού, τα μαθήματα επιλογής ή ο τομέας ή η ειδικότητα, προκειμένου για Επαγγελματικό Λύκειο που δεν λειτουργεί στο σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή, γ) η μετεγγραφή μαθητή/τριας επιδιώκεται για φοίτηση σε διαφορετικού τύπου Λύκειο (από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο αντίστοιχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, δ) ο/η ανήλικος/η μαθητής/τρια ημερησίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου άρχισε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο και αιτείται την μετεγγραφή του/της σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, ε) ο/η ανήλικος/η μαθητή ς/τρια εσπερινού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου έπαυσε να καλύπτει τις προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινό και  αιτείται την μετεγγραφή του/της σε ημερήσιο Γ υμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο,

στ) ο/η μαθητής/τρια απέκτησε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Μουσικό ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Οι μετεγγραφές της παρούσας παραγράφου πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητή ς/ τρια, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ιδίου/ας, εάν είναι ενήλικος/η, στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής.

Οι μετεγγραφές των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου και εφόσον τα σχολεία από και προς τα οποία πραγματοποιείται η μετεγγραφή ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται μετά από έγκριση των Διευθυντών/ντριών και των δύο σχολείων, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ή του/της ίδιου/ας, εάν είναι ενήλικος/η, στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής και η οποία υποβάλλεται στο σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια και κοινοποιείται στο σχολείο προέλευσης. Σε περίπτωση διαφωνίας των Διευθυντών/ ντριών των δύο σχολείων, το αίτημα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή και εγκρίνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια όταν πρόκειται για σχολεία που ανήκουν σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2)Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, της περιοχής κατοικίας του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία, μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η. Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22 της παρούσας, μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ίδιου/ας εάν είναι ενήλικος/η.

3)Μετεγγραφή μαθητή/τριας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας, εάν είναι ενήλικος/η.

4)Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημοσίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 22.

Οι μετεγγραφές των παρ. 3 και 4 πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του/της Δ/ντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ ας ανήκει το σχολείο από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή.

5)Μετεγγραφές μαθητών/τριών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε έτερες ΣΜΕΑΕ ιδίου τύπου (πχ. από Γυμνάσιο ΕΑΕ σε έτερο Γυμνάσιο ΕΑΕ) είτε, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., σε ΣΜΕΑΕ άλλου τύπου (πχ. από την Α' τάξη Λυκείου ΕΑΕ στην Α' τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ) υλοποιούνται αντιστοίχως και κατά περίπτωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18. Οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση τους ορίζονται στο άρθρο 19, ενώ η ένταξη των μαθητών σε τάξεις ορίζεται στο άρθρο 22.

6)Αντιστοίχως, μετεγγραφές μαθητών/τριών σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ. Υ. και αντιστρόφως (πχ. από Α' Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ σε Α' Λυκείου ημερήσιου ΕΠΑΛ), υλοποιούνται αντιστοίχως και κατά περίπτωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18. Οι προθεσμίες για την πραγματοποίηση τους ορίζονται στο άρθρο 19, ενώ η ένταξη των μαθητών σε τάξεις ορίζεται στο άρθρο 22.

Αναλυτικότερα:

α. Οι μαθητές/τριες των Α1, Β' και Γ' τάξεων των Γ υμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Ειδικών Λυκείων προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.

β. Οι μαθητές/τριες των Α', Β1, Γ' και Δ' τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως.

γ. Οι μαθητές/τριες των Α' ή Β' τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α' τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α' τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

δ. Οι μαθητές/τριες των Α1, Β' και Γ' τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ. Οι μαθητές/ τριες της Δ' τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γ υμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ' τάξη των Γυμνασίων και των Γ υμνασίων ΕΑΕ, μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

ε. Οι μαθητές/τριες των Α' ή Β' τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α' τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων και στην Α' τάξη των Γυμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

7)Οι μαθητές/τριες δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό Λύκειο προέλευσης ή το τελικό Λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό.

8)Αν ο/η μαθητής/τρια ή ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, αν είναι ανήλικος/η, επιθυμεί να μετεγγραφεί από δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο σε ίδιου τύπου δημόσιο σχολείο για λόγους που δεν προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος, υποβάλλει αίτηση στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρει τους αποχρώντες λόγους της κατ' εξαίρεση μετεγγραφής, προσκομίζοντας τα έγγραφα και πιστοποιητικά, που, κατά την εκτίμηση του/ της, τεκμηριώνουν τους λόγους του αιτήματος του/της. Τις μετεγγραφές αυτές εγκρίνει ο/η Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α μπορεί να ζητήσει από τον/την ενδιαφερόμενο/η και κάθε πρόσθετο στοιχείο που κρίνει απαραίτητο, για την απόδειξη του προβαλλόμενου λόγου μετεγγραφής. Οι εγκρίσεις των μετεγγραφών αυτών κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

9)Αν ο/η μαθητής/τρια ή ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, στην περίπτωση που είναι ανήλικος/η, επιθυμεί να μετεγγραφεί από δημόσιο Επαγγελματικό Λύκειο σε ίδιου τύπου δημόσιο σχολείο, για λόγους που δεν προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος, υποβάλλει αίτηση στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρει τους αποχρώντες λόγους της κατ' εξαίρεση μετεγγραφής, προσκομίζοντας τα έγγραφα και πιστοποιητικά, που, κατά την εκτίμηση του/της, τεκμηριώνουν τους λόγους του αιτήματος του/της. Τις μετεγγραφές αυτές εγκρίνει ο/η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο/η οποίος/α μπορεί να ζητήσει από τον/ την ενδιαφερόμενο/η και κάθε πρόσθετο στοιχείο που κρίνει απαραίτητο, για την απόδειξη του προβαλλόμενου λόγου μετεγγραφής.

Άρθρο 18

Λοιπές μετεγγραφές

1)Μετεγγραφές μαθητών/τριών δημόσιου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα, πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ίδιου/ας του/της μαθητή/τριας, αν είναι ενήλικος/η, σε περίπτωση:

α) κατάργησης ή συγχώνευσης Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου

β) ίδρυσης Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου

γ) επιβολής σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

δ) μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου

ε) υπέρβασης του καθορισμένου υπέρτατου αριθμητικού ορίου μαθητών/τριών.

2)Μετεγγραφές μαθητών/τριών ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμα και χωρίς αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ίδιου/ας του/της μαθητή/τριας αν είναι ενήλικος/η, σε περίπτωση:

α) παύσης της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Λυκείου ή τάξης τους.

β) επιβολής σε μαθητή/τρια του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται και σε ιδιωτικά Γυμνάσια ή Γενικά Λύκεια ή Επαγγελματικά Λύκεια της προτίμησης του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας, μόνο στην περίπτωση κατάθεσης από αυτόν/ή σχετικής έγγραφης αίτησης.

3)Οι μετεγγραφές που πραγματοποιούνται λόγω κατάργησης ή ίδρυσης σχολείων ή παύσης της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή τάξης τους ή για την άρση της υπεραριθμίας των μαθητών/τριών πραγματοποιούνται στη βάση χωροταξικών δεδομένων σε συνδυασμό, κατά το δυνατόν, με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20.

4)Τις μετεγγραφές του παρόντος άρθρου εγκρίνει ο/η αρμόδιος/α Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τις μετεγγραφές που πραγματοποιούνται σε υλοποίηση του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, για τις οποίες, εκτός από την επιλογή του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια, η αρμοδιότητα του/της, μετά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης, είναι μόνο εκτελεστική.

Άρθρο 19

Προθεσμία μετεγγραφών

1)Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Λυκείων ΕΑΕ σε σχολείο ίδιου τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 17, πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α' τετραμήνου, όπως ορίζεται στα άρθρα 17, 20 και 22. Αν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που εντάσσονται σε σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, καθώς και σε οικογένειες που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας προσφύγων, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/ της οποίου/ας υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές, μπορεί να εγκρίνονται μετεγγραφές σε σχολικές μονάδες ίδιου τύπου μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

2)Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γενικών Λυκείων, σύμφωνα με το άρθρο 18, πραγματοποιούνται από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης του άρθρου 9, έως την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων κάθε έτους.

3)Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου σε Επαγγελματικό Λύκειο και αντίστροφα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσας πραγματοποιούνται ως εξής: α) για την Α' τάξη Γενικού Λυκείου και την Α τάξη Επαγγελματικού Λυκείου κατά την περίοδο των εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών και αφού υποβάλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9 και από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι τη λήξη του Α τετραμήνου β) για τη Β' και Γ' τάξη Ημερήσιου, τη Β' και Γ' Εσπερινού, καθώς και τη Δ' Εσπερινού Γενικού Λυκείου μέχρι το σχολικό έτος 2019-2020 και για τη Β', Γ' τάξη Ημερήσιου ή τη Β', Γ', Δ' Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου κατά την περίοδο των εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών και αφού υποβάλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9 και από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4)Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών από Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιούνται:

α) κατά την περίοδο των εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών και αφού υποβάλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9,

β) από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου σε υπάρχοντα τμήματα, γ) από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο ο/η μαθητής/τρια παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης, δ) από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο ο/η μαθητής/τρια παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης, ε) για εξαιρετικά σημαντικούς οικογενειακούς λόγους ή για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποιούνται μετεγγραφές μαθητών/τριών Επαγγελματικού Λυκείου: αα) της Α' τάξης έως τη λήξη των μαθημάτων, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια. ββ) της Β'τάξης:

ααα) στον ίδιο τομέα έως τη λήξη του Α' τετραμήνου, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ ντριας Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια

βββ) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο ο/η μαθητής/τρια παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί ο τομέας του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης, μέχρι την 30η Οκτωβρίου με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. γγ) της Γ' τάξης:

ααα) στην ίδια ειδικότητα έως τη λήξη του Α' τετραμήνου με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ ντριας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ ας ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια

βββ) από Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο ο/η μαθητής/τρια παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ειδικότητα, σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο δεν λειτουργεί η ειδικότητα του ΕΠΑ.Λ. προέλευσης μέχρι την 30η Οκτωβρίου, με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5)Μετεγγραφή μαθητή/τριας Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με το άρθρο 18, εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουργίας τομέα ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του, από ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα σε άλλο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β' τάξη ή η ίδια ειδικότητα για τη Γ' τάξη, πραγματοποιείται έως και τη λήξη των μαθημάτων με απόφαση του/της αρμόδιου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή δεν λειτουργεί ο ίδιος τομέας για τη Β ' τάξη ή η ειδικότητα για τη Γ' τάξη με αυτόν στον οποίο φοιτούσε ο/η μαθητής/τρια, τότε αυτός/ή επιλέγει, εάν φοιτά στη Β' τάξη, ανάμεσα στους τομείς που λειτουργούν στο σχολείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί, ή εάν φοιτά στη Γ' τάξη, ανάμεσα στις ειδικότητες του τομέα στον οποίο είχε φοιτήσει στη Β' τάξη και η μετεγγραφή πραγματοποιείται μέχρι την 30η Οκτωβρίου.

Άρθρο 20

Διαδικασία μετεγγραφών βαθμολογία

1) Για την πραγματοποίηση των μετεγγραφών, εκτός αυτών που αναφέρονται στις περιπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17 και αφορούν μετεγγραφή από και προς σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου που εγκρίνει τη μετεγγραφή ενημερώνει, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της έγκρισης, τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η μετά την έγκριση της μετεγγραφής, άμεσα, και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες:

α) να αποστείλει στο νέο σχολείο το ηλεκτρονικά τηρούμενο Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,

β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών,

γ) να αποστείλει υπηρεσιακώς και με απόδειξη στο νέο σχολείο το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/ τριας, σύμφωνα με την περιπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β' 1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώντας ακριβή φωτοαντίγραφα στο σχολείο,

δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο σχολείο, στο οποίο μετεγγράφεται.

2)Για την πραγματοποίηση μετεγγραφών σύμφωνα με τις περιπτ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 17, που αφορούν μετεγγραφή από και προς σχολεία που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση των Διευθυντών/ντριών των δύο σχολικών μονάδων ή, σε περίπτωση διαφωνίας αυτών η έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή είναι υποχρεωμένος/η άμεσα και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες:

α) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία μέχρι την ημέρα αποστολής του,

β) να ενημερώσει για τη μεταβολή αυτή το Μητρώο Μαθητών/τριών,

γ) να αποστείλει υπηρεσιακώς και με απόδειξη στο νέο σχολείο το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/ τριας, σύμφωνα με την περιπτ. ii. της παρ. 2 του άρθρου 4 της Φ. 6/304/75662/Γ1/2014 (Β' 1296) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, καθώς και κάθε πιστοποιητικό, βεβαίωση ή γνωμάτευση έχει καταθέσει ο/η μαθητής/τρια στο σχολείο, διατηρώντας ακριβή φωτοαντίγραφα στο σχολείο,

δ) να αποστείλει ηλεκτρονικά στο νέο σχολείο το Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής Μαθητών/τριών, με το οποίο ο/η μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο σχολείο, στο οποίο μετεγγράφεται.

3)Το τηρούμενο ηλεκτρονικά Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας παραμένει στη διάθεση του σχολείου από το οποίο πραγματοποιείται η μετεγγραφή και δεν μπορεί να μεταβληθεί.

4)Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια, μόλις λάβει το Ατομικό Δελτίο του/της, καταχωρίζει τα στοιχεία του/της στο Μητρώο Μαθητών/τριών και εντάσσει το Ατομικό Δελτίο μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών/τριών της ίδιας τάξης.

5)Αν ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου από το οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια θεωρεί ότι η έγκριση της μετεγγραφής από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, αποστέλλει αμελλητί σχετική αναφορά στον/στην αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α και αποφασίζει σχετικά, μετά από ακρόαση του κηδεμόνα ή του/της ιδίου/ας μαθητή/τριας αν είναι ενήλικος/η, που έχει υποβάλει την αίτηση.

6)Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο/η μαθητής/τρια θεωρείται εγγεγραμμένος/η στη δύναμη του σχολείου.

7)Η βαθμολογία του/της μαθητή/τριας, για τις μετεγγραφές που πραγματοποιούνται μέχρι την παραμονή της λήξης του Α' τετραμήνου, δεν είναι δεσμευτική για το σχολείο όπου μετεγγράφεται. Ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή/τριας μέχρι την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι δεσμευτικός για το νέο σχολείο.

Άρθρο 21

Ανανεώσεις εγγραφών

1)Η ένταξη των μαθητών/τριών σχολείου σε τάξη, σε έτος μεταγενέστερο του έτους πρώτης εγγραφής (ανανέωση εγγραφής), πραγματοποιείται κάθε σχολικό έτος μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για κάθε τύπο σχολείου (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατ' εξαίρεση πραγματοποιούνται ανανεώσεις εγγραφών τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν σε εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου, όπου αυτές προβλέπονται, και β) για τους/τις μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να ανανεώσουν την εγγραφή τους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Στην περίπτωση β' ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί.

2)Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε σχολικό έτος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις εγγραφές. Γ ια τον σκοπό αυτό προσέρχονται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γ υμνασίου, Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου και υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) στην οποία δηλώνεται η νόμιμη άσκηση της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ανήλικοι/ες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Για την ανανέωση εγγραφής σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο απαιτείται η προηγούμενη υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης.

3)Την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι μαθητές/ τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο φοιτούν ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Αίτηση για την ανανέωση εγγραφής δηλώνουν επίσης, τις Ομάδες Προσανατολισμού και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, αν υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

4)Την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι μαθητές/ τριες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή σε Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, στην προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9. Στην Ηλεκτρονική Αίτηση για την ανανέωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Λύκειο δηλώνουν επίσης: α) για την ανανέωση εγγραφής στην Α' τάξη τα μαθήματα επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν β) για την εγγραφή στη Β' τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν γ) για την εγγραφή στην Γ' τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί σε ό,τι αφορά στον τομέα ή στην ειδικότητα έως την έναρξη των μαθημάτων εκάστου έτους για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών/ τριών ανά τάξη και χωρίς να τροποποιεί τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

5)Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 22

Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις Οριστικοποίηση τμημάτων

1)Μετά την εγγραφή τους, τη μετεγγραφή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους στο Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο ή το Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τάξεις, όπως προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους.

Μαθητές/τριες που μετεγγράφονται σε Γ υμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο εντάσσονται στην τάξη στην οποία είχαν ενταχθεί στο ιδίου τύπου σχολείο από το οποίο μετεγγράφηκαν, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των άρθρων 17 και 18.

2)Ένταξη μαθητών/τριών σε Γυμνάσιο: α) στην Α' τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,

γγ) μετεγγράφονται από την Α' τάξη άλλου Γ υμνασίου

β) στη Β' τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη,

γγ) μετεγγράφονται από τη Β' τάξη άλλου Γυμνασίου

γ) στη Γ' τάξη εντάσσονται όσοι/ες:

αα) έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη,

γγ) μετεγγράφονται από τη Γ' τάξη άλλου Γυμνασίου.

3)Ένταξη μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια: α) στην Α' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την

παρούσα,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή, γγ) μετεγγράφονται από την Α' τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, δδ) μετεγγράφονται από την Α' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, β) στη Β' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης, δδ) μετεγγράφονται από τη Β' τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ.,

εε) μετεγγράφονται από τη Β' ή Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β' ή Γ' εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Δ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

γ) στη Γ' τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

ββ) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου, γγ) μετεγγράφονται από τη Γ' τάξη άλλου ημερήσιου ή τη Γ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τριετούς φοίτησης ή τη Δ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

4)Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια: α) στην Α' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την παρούσα,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.,

γγ) μετεγγράφονται από την Α' τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, δδ) μετεγγράφονται από την Α' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. β) στη Β' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης, δδ) μετεγγράφονται από τη Β' τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, εε) μετεγγράφονται από τη Β' ή Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β' ή Γ' εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή τη Δ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

γ) στη Γ' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τριετούς φοίτησης, ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 20202021 και εφεξής, δδ) μετεγγράφονται από τη Γ' τάξη άλλου τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου, εε) μετεγγράφονται από τη Γ' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

δ) στη Δ' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. (έως το σχολικό έτος 2019-2020) εντάσσονται όσοι/ες: αα) έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης μέχρι το σχολικό έτος

2018-2019,

ββ) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Δ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου μέχρι το σχολικό έτος

2019-2020,

γγ) μετεγγράφονται από τη Δ' τάξη άλλου εσπερινού Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2019-2020.

5)Ένταξη μαθητών/τριων σε Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια:

α) στην Α' τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή, γγ) μετεγγράφονται από την Α' τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή από την Α' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου. β) στη Β' τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β' τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, εε) μετεγγράφονται από τη Β' ή Γ' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου ή τη Δ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

γ) στη Γ' τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Γ' τάξη άλλου ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης, εε) μετεγγράφονται από τη Δ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 20192020, στστ) μετεγγράφονται στη Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης και εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α' 70),

ζζ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α'70) και έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στη Γ' τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης.

6)Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια:

α) στην Α' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) μετεγγράφονται από την Α' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από την Α' τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. β) στη Β' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) έχουν προαχθεί από την Α' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) μετεγγράφονται από τη Β' τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, εε) μετεγγράφονται από τη Β' ή Γ' τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,

στστ) μετεγγράφονται από τη Β' ή Γ' ή Δ' τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου.

γ) στη Γ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες: αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή σύμφωνα με την περίπτ. 8 της παρ. Α του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου, ββ) έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης, γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης, δδ) μετεγγράφονται από τη Γ' τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης, εε) δεν θα προαχθούν από τη Δ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 20192020, στστ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α'70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης, ζζ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών παρελθόντων ετών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν.4610/2019 (Α'70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στη Γ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης.

δ) στη Δ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (έως το σχολικό έτος 20192020) εντάσσονται όσοι/ες: αα) έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης μέχρι το σχολικό έτος 20182019,

ββ) δεν θα προαχθούν από τη Δ' τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 20182019, γγ) μετεγγράφονται από τη Δ' τάξη άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,

δδ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019 (Α' 70)

7)Στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές/τριες μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις, Α, Β1, Γ'. Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α τάξη του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α, Β' και Γ' τάξεων των Γυμνασίων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

8)Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α1, Β1, Γ, Δ' Γυμνάσιου και τις τάξεις Α1, Β1, Γ1, Δ' Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνω

μάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.

Ειδικότερα, στην Α' τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/ τριες απόφοιτοι/ες Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α' ή Β' τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ' τάξη χορηγείται τίτλος απολυτήριου Γυμνασίου.

Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α', Β', Γ' τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γ υμνασίων ΕΑΕ και αντιστρόφως κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι απόφοιτοι/ες των Α' και Β' τάξεων Γυμνασίων, Γυμνασίων ΕΑΕ και Γυμνασίων

ΕΝΕΕΓΥΛ μπορούν να μετεγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ., ως ακολούθως:

α) Ο/Η απόφοιτος/η της Α' τάξης Γυμνασίου μπορεί να μετεγγράφεται στην Β' τάξη Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

β) Ο/Η απόφοιτος/η της Β' τάξης Γυμνασίου μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ' τάξη Γ υμνασίου ΕΑΕ ή Γ υμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

γ) Ο/Η απόφοιτος/η της Α' τάξης Γ υμνασίου ΕΑΕ μπορεί να μετεγγράφεται στην Β' τάξη Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

δ) Ο/Η απόφοιτος/η της Β' τάξης Γυμνασίου ΕΑΕ μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ' τάξη Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ.

ε) Ο/Η απόφοιτος/η της Α' τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Β' τάξη Γυμνασίου Γενικής ή Γυμνασίου ΕΑΕ.

στ) Ο/Η απόφοιτος/η της Β' τάξης Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ' τάξη Γ υμνασίου Γενικής ή Γυμνασίου ΕΑΕ.

ζ) Ο/Η απόφοιτος/η της Γ' τάξης Γ υμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Γ' τάξη Γ υμνασίου Γενικής ή Γυμνασίου ΕΑΕ μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

η) Οι μαθητές/τριες της Δ' τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείω ν (ΕΝΕΕΓΥΛ) δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ' τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

9)Οι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ.: i) στην Α' τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου, ii) στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α' τάξη του Λυκείου ΕΑΕ, iv) στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α' τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και vi) σε ΔΓΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

10)Τα Λύκεια Ε.Α.Ε. περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τις Α', Β', Γ' τάξεις.

Μαθητές/τριες απόφοιτοι/ες Γυμνασίου ή Γυμνασίου ΕΑΕ ή Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να εγγράφονται στην Α τάξη του Λυκείου Ε.Α.Ε, ύστερα από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι μαθητές/τριες των Α1, Β ' και Γ' τάξεων των Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

Οι μαθητές/τριες των Α ', Β ' και Γ ' τάξεων των Λυκείων ΕΑΕ δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των ΕΠΑ.Λ. και Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ ύστερα από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Λυκείων ΕΑΕ προς ΕΠΑ. Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ.

Οι εγγεγραμμένοι/ες μαθητές/τριες των Α', Β1, Γ' και Δ' τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ, των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ως εξής:

α) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Α' τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στην Α' τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) και στην Α' τάξη Λυκείου ΕΑΕ.

β) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Β' τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στη Β' τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) και στη Β' τάξη Λυκείου ΕΑΕ.

γ) Ο/Η εγγεγραμμένος/η μαθητής/τρια της Γ' ή Δ' τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ μπορεί να μετεγγράφεται στη Β' τάξη ΓΕ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού), στη Β' τάξη Λυκείου ΕΑΕ, στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) εφόσον πρόκειται να παρακολουθήσει ειδικότητα του ίδιου τομέα και στη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) εφόσον επιθυμεί να παρακολουθήσει ειδικότητα ετέρου τομέα.

Στα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΑΊ59) μπορούν να φοιτούν, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ. Υ., όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Στην Α' τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ, εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ. Υ., όσοι/ες έχουν δικαίωμα α) εγγραφής και β) μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι: αα) Όσοι/ες είναι κάτοχοι Απολυτήριου Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ ή Γυμνασίου ΕΑΕ ή Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου ή Γενικού Γυμνασίου (ημερήσιου ή εσπερινού) ή άλλου ισότιμου τίτλου

ββ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την Α' τάξη ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ. ή την Α' τάξη Λυκείου ΕΑΕ ή την Α' τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ γγ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την Α' τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) δδ) Όσοι/ες έχουν απορριφθεί ή μετεγγραφεί από την Α' τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού).

β) Στη Β' τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ, εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι:

αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή την Α' τάξη Λυκείου ΕΑΕ ή την Α' τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή την Α' τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ή την Α' τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού)

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή τη Β' τάξη Λυκείου ΕΑΕ ή τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Β' τάξη Λυκείου ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ή όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα ή τη Β' και Γ' τάξη Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) γγ) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τις Β' και Γ' τάξεις Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή τις Β' και Γ' τάξεις ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ και επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα ή τις Β και Γ' τάξεις Λυκείου ΕΑΕ ή Γενικού Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) ή τις Β' και Γ' τάξεις ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) ετέρου τομέα ή όσοι/ες φοιτούν στη Δ' τάξη ιδίου ή ετέρου ΕΝΕΕΓΥΛ κι επιθυμούν να παρακολουθήσουν έτερο τομέα ή όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες το σχολ. έτος 201920 στη Δ' τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α' 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα

δδ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΝΕΕΓΥΛ κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα εε) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου TEE Ειδ. Αγωγής Α' βαθμίδας του ν.2817/2000 (Α' 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα

στστ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου TEE Ειδ. Αγωγής Β' βαθμίδας του ν.2817/2000 (Α' 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα και ειδικότητα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις της μιας

ζζ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερο τομέα και ειδικότητα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις της μιας.

γ) Στη Γ 'τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής σε αυτή, ήτοι: αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Β ' τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ιδίου τομέα του ΕΝΕΕΓΥΛ ή τη Β' τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Β' τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού)

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ιδίου τομέα του ΕΝΕΕΓΥΛ ή τη Γ' τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή τη Γ' τάξη ιδίου τομέα ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) δ) Στην Δ' τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ εντάσσονται, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ. όσοι/ες έχουν δικαίωμα να εγγράφονται ή να μετεγγράφονται σε αυτήν, ήτοι: αα) Όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Γ' τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥΛ ιδίου τομέα ή τη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ιδίου τομέα ή τη Β' τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ιδίου τομέα

ββ) Όσοι/ες δεν έχουν προαχθεί από τη Δ' τάξη του ιδίου ή ετέρου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ιδίας ειδικότητας ή τη Δ' τάξη ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ιδίας ειδικότητας

γγ) Όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες το σχολ. έτος 20192020 στις Γ' ή Δ' τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν την ίδια ή έτερη ειδικότητα του ιδίου τομέα ή στη Γ' τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ιδίας ειδικότητας ή ειδικότητας ιδίου τομέα

δδ) Όσοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίου Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ ή Λυκείου ΕΑΕ ή TEE Ειδ. Αγωγής Β' βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α' 78) κι επιθυμούν να ακολουθήσουν έτερη ειδικότητα του ιδίου τομέα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει πτυχίο για περισσότερες ειδικεύσεις της μιας.

11)Οι μαθητές/τριες των Α' ή Β' τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α' τάξη των Γ υμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων και στην Α' τάξη των Γυμνασίων και των Γ υμνασίων ΕΑΕ, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.

12)Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια, με τους παρακάτω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, παρακολουθούν, κατά περίπτωση, τα μαθήματα ως εξής: α) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισότιμου Απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, οι οποίοι/ ες εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83).

β) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β' κύκλου ή άλλου ισότιμου Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: αα) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α' 83), διαφορετικής από εκείνη που αναγράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητας τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, ββ) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου του ν. 4386/2016 (Α' 83).

γ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών και οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ ες εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), αν δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

δ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών και οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι/ ες εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), αν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

ε) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), αν δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

στ) Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/ες εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), αν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμων με αυτό τίτλων σπουδών.

ζ) Κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ, οι οποίοι εγγράφονται στη Β' τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ για την απόκτηση πτυχίου δεύτερης ειδικότητας, δύναται να παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και απαλλάσσονται από τις εξετάσεις των μαθημάτων.

η) Κάτοχοι Πτυχίου (και όχι Απολυτηρίου) TEE Ειδικής Αγωγής Β' βαθμίδας του ν. 2817/2000 (Α' 78), οι οποίοι εγγράφονται στη Β' τάξη Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥΛ, δύνανται να επιλέξουν εγγράφως: α) είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας διαφορετικής από εκείνη που αναγράφεται στο εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, επομένως μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας αλλά να απαλλάσσονται από τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών β) είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας και Απολυτηρίου.

θ) Κάτοχοι Πτυχίου Ειδικότητας ΕΝΕΕΓΥΛ ή ΕΠΑ.Λ. ΕΑΕ ή TEE Ειδικής Αγωγής Β' βαθμίδας, μπορούν να εγγραφούν στη Β' τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ για παρακολούθηση ετέρου τομέα και ειδικότητας ή στη Δ' Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ για παρακολούθηση έτερης ειδικότητας ιδίου τομέα με το ήδη ληφθέν πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου περισσοτέρων ειδικεύσεων της μιας.

13)α) Μαθητές/τριες για τους/τις οποίους/ες δεν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14, μετεγγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 20 ή ανανέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν εντάσσονται σε τάξη. Αν κηδεμόνας ανήλικου/ης μαθητή/τριας που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση δεν προσέλθει στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της ανανέωσης εγγραφής σύμφωνα με την περίπτ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 9 ή την παρ. 2 του άρθρου 21, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αναζητά τους λόγους. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατάσταση των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής και δεν φοιτούν, και τους λόγους που έχουν προβληθεί από τους κηδεμόνες τους, για κάθε έναν/μία. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ζητούν τη συνδρομή οποιασδήποτε αρχής ή κοινωνικής υπηρεσίας κρίνουν απαραίτητο.

β) Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυμνάσια και μέχρι την 5η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.

γ) Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγγραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσανατολισμού, επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότητας Επαγγελματικού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλειστικά σε λειτουργούντα τμήματα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα.

δ) Κατ' εξαίρεση των περιπτ. β' και γ' οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα αίτησης ένταξης στην προβλεπόμενη τάξη οποτεδήποτε στη διάρκεια του διδακτικού έτους, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της περίπτ. α' της παρούσας παραγράφου. Οι απουσίες μέχρι την ημέρα εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.