Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: https://geetha.mil.gr
συντονιστικές οδηγίες ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙΣΣΑΣΣΑΝΑΣΣΥ.

Πατήστε εδώ, για τις συντονιστιστικές οδηγίες.